User Guide

9
Kod pilota
Istnieje możliwość przypisania dwóch rożnych kodów do pilota, A lub B. Gdy kilka
projektorów w pobliżu siebie pracuje w tym samym czasie, zmiana kodu pilota może
chronić przed zakłóceniami innych pilotów. Najpierw należy ustawić kod pilota na
projektorze, a następnie zmienić kod pilota.
Aby zmienić kod pilota na projektorze wybierz opcję A lub B w menu
USTAWIENIA
SYSTEMU: ZAAWANSOWANE
> Kod pilota.
Aby przełączyć kod w pilocie przytrzymaj przyciski PgUp i PgDn na pilocie przez
co najmniej 5 sekund. Kodem początkowym jest kod A.
W przypadku ustawienia różnych kodów dla projektora i pilota, projektor nie będzie reagował
na pilota. W takim przypadku należy ponownie ustawić kod pilota.
12. Magnify
Wyświetlenie paska powiększenia, który
zwiększa lub zmniejsza rozmiar
wyświetlanego obrazu/
13. Blokada
Włączenie i wyłączenie blokady klawiszy
panelu.
14.
Freeze (Zamrożenie)
„Zamrożenie” wyświetlanego obrazu.
15. Wzorzec testowy
Wyświetla wzorzec testowy.
16.
Blank (Pusty)
Umożliwia ukrycie wyświetlanego obrazu.
17.
DynamicEco
Zmniejsza zużycie prądu przez lampę
nawet o 30%.
• Uruchomienie tej funkcji może
potrwać kilka chwil. Upewnij się, że
projektor jest już włączony od co
najmniej 4 minut.
Jeśli projektor jest uruchamiany przy
użyciu funkcji Ponowne uruchomienie
Smart, funkcja ta może zostać
uruchomiona od razu.
• Po 30 minutach pracy ciągłej w D.Eco
mode (trybie D.Eco), projektor na 5
minut powróci do trybu normalnego,
po czym z powrotem przełączy się na
D.Eco mode (tryb D.Eco).
18. Autom. ponowna synchronizacja
Automatyczny wybór najlepszych
ustawień czasowych dla wyświetlanego
obrazu.
19. Color Mode (Tryb koloru)
Wybór dostępnego trybu konfiguracji
obrazu.
20.
Exit (Zakończ)
Cofa się do poprzedniego menu
ekranowego, wychodzi i zapisuje
ustawienia.
21. PgUp (Strona w górę)/PgDn
(Strona w dół)
Obsługuje oprogramowanie
wyświetlające (na podłączonym
komputerze) reagujące na komendy page
up/page down (strona w górę/dół) (jak np.
Microsoft Power Point), gdy aktywny jest
tryb myszy.
22.
Głośność przyciski (+, -)
Powiększają lub pomniejszają poziom
głośności.
23.
Włączenie i wyłączenie dźwięku
projektora.
24. Format (Aspect)
Wybór formatu obrazu.
25. Timer (Ustawienie czasu)
Wyświetlenie menu ustawień licznika
prezentacji.