User Guide

10
Używając zdalnego sterowania myszą
Możliwość kontrolowania komputera za pomocą pilota zdalnego sterowania zwiększa
dynamikę przedstawianych prezentacji.
1. Podłącz projektor do komputera lub laptopa za pomocą przewodu USB zanim
zaczniesz korzystać z pilota zdalnego sterowania zamiast myszy komputera.
Szczegóły opisano w sekcji „Podłączanie komputera” na stronie 15.
2. Ustaw sygnał wejściowy na
D-Sub / Comp. 1 lub D-Sub / Comp. 2.
3. Naciśnij Mouse (Mysz) na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć się między
trybem normalnym a trybem myszy. Na ekranie pojawi się ikona informująca
o aktywacji trybu myszy.
4. Wykonaj żądane czynności myszy za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Aby przemieścić kursor na ekranie, naciśnij / / / .
Aby wykonać kliknięcie lewym przyciskiem, naciśnij .
Aby wykonać kliknięcie prawym przyciskiem, naciśnij .
Aby obsługiwać oprogramowanie wyświetlające (na podłączonym komputerze)
reagujące na komendy page up/page down (strona w górę/dół) (jak np. Microsoft
Power Point), naciśnij PgUp (Strona w górę)/PgDn (Strona w ł).
Aby powrócić do normalnego trybu, naciśnij ponownie Mouse (Mysz) lub inne
przyciski, z wyjątkiem przycisków wielofunkcyjnych powiązanych z myszą.
Skuteczny zasięg pilota
Czujnik podczerwieni pilota na (IR) umieszczony jest
z przodu projektora. W celu poprawnego działania, pilot
musi być trzymany pod kątem nie większym niż 30 stopni
w stosunku do czujnika projektora (prostopadle).
Odległość pomiędzy pilotem i czujnikiem nie powinna
przekraczać 8 metrów.
Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikami
podczerwieni projektora nie znajdują się żadne
przeszkody, które mogłyby przesłaniać promień
podczerwieni.
O
k
o
ł
o
3