User Guide

i
Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności
Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią 15 zasad Federalnej Komisji Łączno-
ści. Podstawą działania są dwa warunki: (1) niniejsze urządzenie nie wywołuje szkodliwych
zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi zaakceptować otrzymywane zakłócenia, włącznie
z zakłóceniami, które mogą spowodować niepożądane działania.
Niniejszy sprzęt został przetestowany i pozostaje w zgodności z ograniczeniami cyfrowych
urządzeń klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad Federalnej Komisji Łączności. Niniejsze ogra-
niczenia zostały zaprojektowane aby dostarczyć umiarkowanej ochrony przez szkodliwymi
zakłóceniami sąsiednim obiektom. Niniejszy sprzęt generuje, używa i może promieniować
energią częstotliwości radiowej, i jeśli nie zostanie zainstalowany zgodnie z instrukcjami, może
spowodować szkodliwe zakłócenia dla komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji iż
takowe zakłócenia wystąpią po częściowej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt wytworzy szkodliwe
zakłócenia dla odbioru telewizyjego lub radiowego, które mogą zostać zdeterminowne poprzez
włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien przedsięwziąć jedno lub więcej
następujących kroków:
y Przemieścić lub skierować w inną stronę antenę odbiorczą.
y Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
y Podłączyć sprzęt do innego gniazdka niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
y Poprościć o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowego/telewizyjne-
go.
Uwaga: Ostrzega się, iż zmiany lub modykacje nie zatwierdzone częściowo dla zgodności
mogą unieważnić twoje prawo do obsługi urządzenia.
Dla Kanady
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Deklaracja zgodności CE dla krajów europejskich
Ninijesze urządzenie pozostaje w zgodzie z dyrektywą kompatybilności elek-
tromagnetycznej 2004/108/EC i dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/EC.
Ninjesze informacje dotyczą tylko członków Unii
Europejskiej:
Znak pozostaje w zgodzie z dyrektywą o odpadach elektrycznych i sprzęcie elektrycz-
nym 2002/96/EC (WEEE).
Znak wskazuje wymóg NIE pozbywania się sprzętu włącznie ze zużytymi bateriami
i akumulatorami jako nieposortowanymi odpadami, jak również dostępną wymianę i
system składowania.
Jeśli baterie, akumulatory oraz komórki przycisków załączonych do sprzętu, wyświetlą
chemiczne symbole Hg, Cd, lub Pb oznacza to, iż bateria zawiera w składzie ciężkie
metale więcej niż 0,0005% rtęci lub więcej niż 0,002% kadmu i więcej niż 0,004%
ołowiu.
Informacje dotyczące zgodności