User Guide

16
Podłączanie urządzeń wideo
Projektor można podłączyć do różnych źródeł wideo wyposażonych w jedno z poniższych
gniazd wyjściowych:
HDMI
Wideo komponentowe (Component Video)
•S-Video
Wideo (kompozytowe)
Należy jedynie podłączyć projektor do źródła wideo z użyciem jednej z powyższych metod,
z których jednak każda oferuje obraz innej jakości. Wybrana metoda zależeć będzie zapewne od
dostępności odpowiednich gniazd w projektorze i urządzeniu wideo, zgodnie z opisem poniżej:
Najlepsza jakość wideo
Najlepszą dostępną jakość wideo uzyska się korzystając z połączenia HDMI. Jeśli
urządzenie źródłowe jest wyposażone w gniazdo HDMI możesz cieszyć się jakością wideo
cyfrowego bez kompresji.
W części „Podłączanie urządzenia HDMI” na stronie 17 opisano procedurę podłączania
projektora do źródła HDMI oraz inne szczegóły.
Jeśli źródło HDMI nie jest dostępne, najlepszym sygnałem jest wideo komponentowe (nie
mylić z wideo kompozytowym). Cyfrowe tunery TV i odtwarzacze DVD domyślnie
używają wideo komponentowego, więc jeśli jest ono dostępne w danym urządzeniu,
powinno stanowić preferowaną metodę połączenia.
Patrz „Podłączanie do urzą
dzenia źródłowego wideo komponentowego” na stronie 17,
aby dowiedzieć się, jak podłączyć projektor do urządzenia wideo komponentowego.
Dobra jakość wideo
Metoda z użyciem połączenia S-Video zapewnia lepszą jakość wideo analogowego niż
standardowe połączenie wideo kompozytowego. W przypadku urządzenia wideo wyposażonego
w gniazda wyjściowe Video i S-Video, preferowanym wyjściem powinno być S-Video.
Sposób podłączenia projektora do urządzenia S-Video opisano w sekcji „Podłączanie
urządzenia źródłowego S-Video” na stronie 18.
Najniższa jakość wideo
Wideo kompozytowe to sygnał wideo analogowego, który zapewni możliwy do przyjęcia,
ale mniej niż optymalny rezultat dla projektora, ponieważ jest to metoda zapewniająca
najniższą jakość wideo z wszystkich metod tutaj opisanych.
Patrz „Podłączanie do źródła wideo kompozytowego” na stronie 18 , gdzie opisano sposób
podłączenia projektora do urządzenia wideo kompozytowego.
Podłączanie dźwięku
Projektor posiada wbudowany głośnik monofoniczny, przeznaczony jedynie do
odtwarzania podstawowej jakości dźwięku towarzyszącego prezentacjom biznesowym.
Nie są przeznaczone ani przystosowane do odtwarzania dźwięku stereo przy
zastosowaniach takich jak kino domowe lub sala kinowa. Wszystkie wejściowe sygnały
stereo (jeśli podłączone) są sumowane i odtwarzane przez monofoniczny głośnik
projektora.
W razie potrzeby, można użyć głośników projektora (suma mono) podczas prezentacji oraz
podłączyć oddzielne wzmacniane głośniki do gniazd Audio Out projektora. Sygnał audio to
sygnał sumy mono sterowany przyciskami głośności i wyciszenia projektora.
Jeśli posiadasz osobny system dźwiękowy, najlepiej jest podłączyć wyjście audio urządzenia
wideo do tego systemu dźwiękowego, nie zaś do monofonicznego systemu projektora.