User Guide

24
Przełączanie sygnałów wejściowych
Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu urządzeń. Jednocześnie może jednak
wyświetlać tylko jeden obraz pełnoekranowy.
Jeśli chcesz, aby projektor automatycznie wyszukiwał sygnały, upewnij się, że funkcja
Szybkie autowyszukiwanie w menu SOURCE (?RÓDŁO) jest ustawiona na Wł..
Możesz również ręcznie wybrać żądany sygnał,
naciskając jeden z przycisków wyboru źródła na
pilocie zdalnego sterowania, lub przełączać się
między dostępnymi sygnałami wejścia.
1. Naciśnij przycisk SOURCE (?RÓDŁO)
na projektorze lub pilocie. Pojawi się pasek
wyboru źródła.
2. Naciśnij przycisk / , aby wybrać
odpowiedni sygnał, a następnie naciśnij przycisk
MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na
projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie.
Po wykryciu sygnału na ekranie przez
3 sekundy będzie wyświetlana informacja
o wybranym źródle. W przypadku podłączenia
wielu urządzeń do projektora, powtórz
czynności 1-2, aby wyszukać kolejny sygnał.
•Poziom jasności wyświetlanego obrazu będzie zmieniał się wraz z przełączaniem
poszczególnych typów sygnału wejściowego. Prezentacje danych komputerowych
(grafika) zawierające głównie obrazy nieruchome są zazwyczaj jaśniejsze od materiałów
wideo zawierających głównie obrazy ruchome (filmy).
Rodzaj wejścia ma wpływ na opcje dostępne
w funkcji Tryb koloru. Szczegóły opisano w sekcji „Wybór trybu obrazu” na stronie 29.
Szczegółowe informacje dotyczące naturalnej rozdzielczości tego projektora opisano w
sekcji „Specyfikacje projektora” na stronie 56. W celu uzyskania najlepszych rezultatów
wyświetlania obrazu należy wybrać i użytkować źródło sygnału wejściowego, które wysyła
sygnał z tą rozdzielczością. Wszystkie pozostałe rozdzielczości będą skalowane przez
projektor w zależności od ustawienia formatu obrazu, które moż
e powodować pewne
zniekształcenie obrazu lub utratę wyrazistości. Szczegóły opisano w sekcji „Wybór
formatu obrazu” na stronie 27.
Zmiana ustawień wejścia HDMI
W mało prawdopodobnym przypadku podłączenia projektora do urządzenia (np.
odtwarzacza DVD lub Blu-ray) przez wejście HDMI projektora i wyświetlenia błędnych
kolorów przez projektor, zmień przestrzeń kolorów na odpowiednie ustawienie dopasowane
do ustawienia urządzenia dostarczającego sygnał.
W tym celu:
1. Otwórz menu ekranowe i przejdź do menu SOURCE (?RÓDŁO).
2. Naciśnij , aby wyróżnić Format HDMI, a następnie naciskaj / , aby wybrać
odpowiednią przestrzeń kolorów, dopasowaną do ustawienia podłączonego
urządzenia.
RGB: ustawia przestrzeń kolorów na RGB.
YUV: ustawia przestrzeń kolorów na YUV.
Automatyczny: ustawia automatyczne wykrywanie ustawienia przestrzeni
kolorów sygnału wejściowego przez projektor.
D-Sub / Comp. 1
Wideo
S-Video
D-Sub / Comp. 2
HDMI