User Guide

ii
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania
1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Weź pod uwagę wszelkie ostrzeżenia.
4. Podążaj za instrukcjami.
5. Nie należy używać niniejszej jednostki w pobliżu wody.
6. Czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
7. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z
instrukcjami wytwórcy.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, liczniki ciepła, piece
oraz inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) które wytwarzają ciepło.
9. W celu bezpieczeńswta użyto spolaryzowaną, uziemioną wtyczkę. Spolaryzowana wtycz-
ka posiada dwa ostrza jedno szersze od drugiego. Uziemiona wtyczka posiada dwa ostrza
i trzecią odnogę uziemiającą. Szersze ostrze oraz odnoga uziemiająca zostały pomyślane
w celach bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skosultuj się
z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Zabezpiecz kabel mocy przed nadepnięciem lub wyciągnięciem z gniazdka. Upewnij
się, iż wyjście prądu znajduje się blisko jednostki, tak, iż może być z łatwością dostępne.
Upewnij się, iż wyjście prądu znajduje się blisko jednostki, tak, iż może być z łatwością
dostępne.
11. Używaj akcesoriów/ załączników tylko wyszczególnionych przez sprzedawcę.
12. Używaj tylko z kartą, podstawką, statywem, gniazdkiem lub stolikiem wyszcze-
gólnionym przez sprzedawcę, lub sprzedawanym wraz z jednostką. Podczas
używania karty, uważaj gdy poruszasz kombinacją karta/jednostka w celu uniknię-
cia zranienia przez wywrócenie się.
13. Rozłącz jednostkę od prądu gdy nie będzie używana przez dłuższy czas.
14. W celu serwisu gwarancyjnego skieruj się do wykfalikowanego personelu naprawczego.
Serwis jest wymagany, gdy jednostka została uszodzona w jakikolwiek sposób, np: gdy
kabel dostarczający prąd lub wtyczka są uszkodzone, jeśli rozlano płyn na obiekt lub płyn
dostał się do środka jednostki, gdy jednostka została wystawiona na działanie wilgoci lub
deszczu lub jeśli jednostka nie działa normalnie lub została upuszczona.