User Guide

25
3. Naciœnij , aby wyró¿niæ Zakres HDMI, a nastêpnie naciskaj / , aby wybraæ
odpowiedni¹ przestrzeñ kolorów, dopasowan¹ do ustawienia pod³¹czonego urz¹dzenia.
Rozszerzony: ustawia zakres kolorów HDMI na wartość 0 - 255.
Normalny: ustawia zakres kolorów HDMI na wartość 15 - 235.
Ta funkcja jest dostępna pod warunkiem korzystania z wejścia HDMI.
Skorzystaj z dokumentacji urządzenia, aby uzyskać informacje na temat ustawienia
przestrzeni kolorów.
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja kąta projekcji
Projektor jest wyposażony w nóżkę regulacji.
Służy ona do zmiany wysokości projektora
i pionowego kąta projekcji. Przekręć stopkę
regulatora, aby dopasować kąt, aż obraz zostanie
wyświetlony w żądany sposób.
Jeśli projektor nie jest ustawiony na płaskiej
powierzchni lub ekran i projektor nie są do siebie
ustawione pod kątem prostym, wyświetlany
obraz staje się trapezoidalny. Aby dowiedzieć się
jak skorygować zniekształcenie, patrz „Korekcja zniekształceń trapezowych” na stronie 26.
Nie patrz w obiektyw, jeśli lampa jest włączona. Silne światło lampy może spowodować
uszkodzenie oczu.
Automatyczna regulacja obrazu
W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostrojenia jakości obrazu. Naciśnij
przycisk AUTO na projektorze lub przycisk Auto Sync na pilocie. W przeciągu 3 sekund,
wbudowana, inteligentna funkcja automatycznego dostrajania przestawi funkcje
częstotliwości i zegara, wybierając najlepszą jakość obrazu.
Informacja o aktualnym źdle zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu ekranu na 3 sekundy.
Podczas działania funkcji AUTO ekran jest pusty.
Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB).
Precyzyjna regulacja wyrazistości obrazu
1. Użyj pierścienia powiększenia,
aby wyregulować wielkość
wyświetlanego obrazu.
2. W razie potrzeby, ustaw ostrość
obrazu za pomocą pierścienia ostrości.