User Guide

26
Korekcja zniekształceń trapezowych
Zniekształcenia trapezowe oznaczają sytuację, kiedy dolna lub górna krawędź wyświetlanego
obrazu jest wyraźnie szersza. Ma to miejsce, kiedy projektor nie stoi prostopadle do ekranu.
Aby to skorygować, oprócz regulacji wysokości projektora musisz manualnie wykonać
jedną z poniższych czynności.
•Używając pilota
Naciśnij przycisk / na panelu sterowania
projektora lub na pilocie, aby wyświetlić ekran
ustawień Korekcja trapezowa. Naciśnij przycisk
, aby skorygować zniekształcenia trapezowe
w górnej części obrazu. Naciśnij przycisk ,
aby skorygować zniekształcenia trapezowe
w dolnej części obrazu.
•Używając menu ekranowego
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na pilocie,
a potem naciskaj / aż do wyboru menu
WYŚWIETLACZ.
2. Naciśnij , aby podświetlić opcję Korekcja trapezowa, a następnie naciśnij
MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie.
Wyświetli się ekran korekcji trapezowej Korekcja trapezowa.
3. Naciśnij przycisk , aby skorygować zniekształcenia trapezowe w górnej części
obrazu lub przycisk , aby skorygować zniekształcenia trapezowe w dolnej części
obrazu.
Powiększanie i wyszukiwanie szczegółów
W razie konieczności odszukania szczegółów na wyświetlanym obrazie, powiększ go.
Aby poruszać się w ramach wyświetlanego obrazu, użyj przycisków strzałek.
•Używając pilota
1. Naciśnij przycisk Magnify, aby wyświetlić pasek powiększenia (zoom).
2. Kolejno naciskaj , aby odpowiednio powiększyć obraz.
3. Aby przesunąć obraz, naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na
projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie w celu włączenia trybu panoramy,
anastępnie naciśnij strzałki kierunków ( , , , ) w celu przesunięcia obrazu.
4. Aby zmniejszyć rozmiar obrazu, naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/
ENTER) na projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie w celu powrotu do funkcji
zbliżania/oddalania, a następnie naciśnij przycisk AUTO w celu przywrócenia
oryginalnego rozmiaru obrazu. Można także nacisnąć kilkakrotnie do momentu
przywrócenia oryginalnego rozmiaru obrazu.
•Używając menu ekranowego
1. Naciśnij
MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na pilocie,
a potem naciskaj / aż do wyboru menu WYŚWIETLACZ.
2. Naciśnij , aby podświetlić opcję Zoom, a następnie naciśnij MODE/ENTER
(TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie. Wyświetlony
zostanie pasek powiększenia.
3. Powtórz czynności 2-4 w sekcji Używając pilota powyżej.
•Obraz można przesuwać dopiero po jego powiększeniu. Podczas wyszukiwania
szczegółów, można dalej powiększać obraz.
W przypadku panoramicznego formatu obrazu obrazy mo¿na powiêkszaæ tylko do 120%.
Naciśnij
przycisk
/.
Naciśnij
przycisk
/.