User Guide

32
Redukcja szumów
Wyróżnij menu OBRAZ > Zaawansowana > Redukcja zakłóceń i naciśnij / .
Ta funkcja redukuje zakłócenia elektryczne spowodowane przezżne odtwarzacze
multimediów. Im wyższe ustawienie, tym mniej zakłóceń.
Wybór ustawienia gamma
Wyróżnij menu OBRAZ > Zaawansowana > Gamma i wybierz żądane ustawienie,
nacisając / .
Gamma dotyczy związku pomiędzy źródłem sygnału a jasnością obrazu.
Wybór Temper. kolorów
Wyróżnij menu OBRAZ > Zaawansowana > Temper. kolorów i naciśnij / .
Opcje dostępne dla ustawień temperatury koloru* różnią się w zależności od rodzaju
wybranego sygnału.
1. T1: Przy najwyższej temperaturze kolorów (ustawienie T1) biel obrazu jest bardziej
niebieskawa, niż przy innych ustawieniach.
2. T2: Biel obrazu przesunięta jest w stronę niebieskiego.
3. T3: Zachowanie normalnego odcienia bieli.
4. T4: Obrazy wydają się czerwonawo-białe.
*Informacje dotyczące temperatury kolorów:
Istnieje wiele różnych odcieni, w różnych sytuacjach uznawanych za białe. Jedną
z powszechnych metod określania bieli jest tzw. „temperatura kolorów”. Biel o niskiej
temperaturze kolorów zdaje się być czerwonawa. Biel o wysokiej temperaturze kolorów
zdaje się być niebieskawa.
Ustawianie preferowanej temperatury kolorów
1. Wyróżnij menu OBRAZ > Zaawansowana > Temper. kolorów i wybierz T1, T2,
T3 lub T4, po czym naciśnij MODE/ENTER (TRYB/ENTER).
2. Naciskaj / , aby wyróżnić element, którego ustawienia chcesz zmienić, po
czym naciskaj / , aby zmieniać wartość.
Wzm. czerwieni/Wzm. zieleni/Wzm. niebieskiego: Regulacja poziomów
kontrastu czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Korekta czerwieni/Korekta zieleni/Korekta niebieskiego: Regulacja
poziomów jasności czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Zarządzanie kolorami
Użycie zarządzania kolorami należy rozważyć w stałych instalacjach projektora w miejscach,
gdzie poziom oświetlenia można kontrolować, np. w salach posiedzeń, w salach wykładowych
lub w kinie domowym. Zarządzanie kolorami pozwala na precyzyjną regulację kolorów,
co umożliwia wierniejsze wyświetlanie kolorów, w razie potrzeby.
W przypadku zakupu płyty testowej zawierającej różne wzory testowe kolorów można jej
użyć do testowania prezentacji kolorów na monitorach, telewizorach, projektorach itp.
W tym celu należy wyświetlić za pomocą projektora obraz z płyty, a następnie przejść do
menu Zarządzanie kolorami w celu dokonania regulacji.
W celu regulacji ustawień:
1. Przejdź do menu WYŚWIETLACZ i wybierz Zarządzanie kolorami.
2. Naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter
(Wprowadź) na pilocie i zostanie wyświetlony ekran Zarzą
dzanie kolorami.