User Guide

34
Ustawianie licznika prezentacji
Licznik prezentacji może pokazywać pozostały czas prezentacji na ekranie, aby pomóc
w zarządzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj
następujące czynności:
1. Naciśnij Timer na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do menu Licznik
prezentacji, lub przejdź do menu USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE > Licznik prezentacji i naciśnij TRYB/ENTER w celu
wyświetlenia strony Licznik prezentacji.
2. Zaznacz Włączanie timera i określ czas naciskając / . Okres może być
ustawiony w zakresie od 1 do 5 minut z dokładnością do 1 minuty i w zakresie
od 5 do 240 w 5-minutowych odstępach.
Jeśli licznik został włączony, po każdym wyzerowaniu wartości zacznie odliczać czas od
początku.
3. Naciśnij , aby zaznaczyć Wyświetlanie czasu i wybierz, czy chcesz, aby timer
pokazywał się na ekranie, naciskając /
.
4. Naciśnij , aby wybrać Położenie timera i ustaw pozycję timera naciskając / .
5. Naciśnij , aby wybrać Metoda odliczania timera i wybierz odpowiedni kierunek
odliczania naciskając / .
6. Naciśnij przycisk , aby wybrać Przypominanie dźwiękiem, a następnie określ,
czy ma być uruchomione przypominanie dźwiękiem, naciskając przycisk / .
W przypadku wyboru opcji Wł., jeśli do końca czasu pozostaje 30 sekund, zostaną
wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe, natomiast po upływie czasu zostaną
wyemitowane trzy sygnały.
7. Aby aktywować licznik prezentacji, naciśnij przycisk , naciśnij przycisk / ,
aby wybrać Rozpocznij odliczanie, a następnie naciśnij przycisk TRYB/ENTER.
8. Pojawi się komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, a następnie naciśnij przycisk
TRYB/ENTER na projektorze lub pilocie w celu zatwierdzenia. Na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat „Licznik włączony!”. Licznik rozpoczyna odliczanie, kiedy
zostanie włączony.
Aby anulować licznik, wykonaj poniższe czynności.
1. Przejdź do menu USTAWIENIA SYSTEMU: ZAAWANSOWANE > Licznik
prezentacji i wybierz opcję Wył.. Wciśnij TRYB/ENTER. Pojawi się komunikat
potwierdzenia.
Wybór Opis
Zawsze Wyświetla licznik na ekranie przez całą prezentację.
1 min/2 min/3 min Wyświetla licznik na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty.
Nigdy Ukrywa licznik podczas prezentacji.
Lewy górny Lewy dolny Prawy górny Prawy dolny
Wybór Opis
W przód Odliczanie od 0 do ustawionego czasu.
Wstecz Odliczanie od ustawionego czasu do 0.