User Guide

iii
Dyrektywa zgodności RoHS2
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wytworzony w zgodności z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego 2011/65/EU dotyczącą użytkowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (dyrektywa RoHS2) oraz ma zastosowanie do wartości
maksymalnej koncentracji uchwalonej przez Europejską Komisję Adaptacji Technicznych
(TAC) jak pokazano poniżej:
Substancja
Proponowana
maksymalna
koncentracja
Bieżąca
koncentracja
Ołów (Pb) 0,1% < 0,1%
Rtęć (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadm (Cd) 0,01% < 0,01%
Chrom sześciowartościowy (Cr
6+
) 0,1% < 0,1%
Wielobromek bifenylu (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromowane etery fenylowe (PBDE) 0,1% < 0,1%
Niektóre składniki urządzenia jak wymieniono powyżej zostały wyjęte z listy na mocy Aneksu
III dyrektywy RoHS2 jak podano poniżej:
Przykłady wyjętych składników:
1. Rtęć w zimnej katodzie lamp uorescencyjnych oraz zewnętrznej elektrodzie lamp uores-
cencyjnych (CCFL i EEFL) specjalnego przeznaczenia, nie przekracza (na lampę) ilości:
(1) Krótka (500 mm): maksymalnie 3,5 mg na lampę.
(2) Średnia (500 mm do 1.500 mm): maksymalnie 5 mg na lampę.
(3) Długa (1.500 mm): maksymalnie 13 mg na lampę.
2. Ołów w szkle lampy elektronopromieniowej.
3. Ołów w szkle lamp elektrouorescencyjnych nie przekracza 0,2% wagowo.
4. Ołów, jako dodatek stopowy w aluminium zawarty jest w ilości do 0,4% wagowo.
5. Stop miedzi zawiera do 4% ołowiu wagowo.
6. Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopy ołowiu
zawierające wagowo 85% i więcej ołowiu).
7. Elementy elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkle lub ceramice innej niż ce-
ramika dielektryczna w kondensatorach np. urządzeniach piezoelektrycznych lub w szkle
lub w związkach o matrycy ceramicznej.