User Guide

35
2. Wybierz Tak, a następnie naciśnij przycisk TRYB/ENTER, aby zatwierdzić.
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Licznik włączony!”.
Ukrywanie obrazu
Aby przyciągnąć uwagę publiczności, można użyć przycisku na projektorze lub Pusty na pilocie,
który ukrywa wyświetlany obraz. Naciśnij dowolny przycisk na projektorze lub na pilocie, aby
przywrócić obraz. Słowo 'BLANK' pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu, gdy obraz jest ukryty.
Menu
USTAWIENIA SYSTEMU: PODSTAWOWE > Timer wygaszenia pozwala
ustawić czas wygaszenia, aby projektor automatycznie ponownie włączał obraz po czasie,
w którym nie został naciśnięty żaden przycisk na pilocie lub projektorze.
Po naciśnięciu przycisku Pusty projektor automatycznie przejdzie w tryb Ekonomiczny.
UWAGA
Nie blokuj obiektywu żadnym przedmiotem, ponieważ może to spowodować rozgrzanie się
i deformację przedmiotu, a nawet pożar.
Blokada przycisków sterowania
Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, można zapobiec przypadkowym
zmianom ustawień projektora, np. przez dzieci. Po włączeniu funkcji Blokada klawiszy panelu
nie działają żadne przyciski na projektorze z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE).
1. Naciśnij na projektorze lub Blokada pilocie lub przejdź do menu
USTAWIENIA SYSTEMU: PODSTAWOWE > Blokada klawiszy panelu i
wybierz Wł. naciskając / na projektorze lub na pilocie.
2. Pojawia się komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzić.
Aby wyłączyć blokadę klawiszy panelu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
na projektorze lub Blokada na pilocie.
Można także przejść do menu USTAWIENIA SYSTEMU: PODSTAWOWE > Blokada
klawiszy panelu, korzystając z przycisków pilota, a następnie nacisnąć / , aby wybrać
Wył..
Przyciski pilota nadal działają po włączeniu blokady przycisków panelu.
•Naciśnięcie przycisku POWER (ZASILANIE) w celu wyłączenia projektora bez
wyłączenia blokady przycisków panelu powoduje, że po następnym włączeniu projektora
blokada pozostanie włączona.
Zamrażanie obrazu
Naciśnij przycisk Zamrożenie na pilocie, aby zatrzymać obraz. W prawym górnym rogu
ekranu pojawi się słowo 'FREEZE'. Naciśnij dowolny przycisk na projektorze lub na
pilocie, aby wyłączyć funkcję.
Nawet, jeśli obraz na ekranie jest zamrożony, urządzenia wideo lub inne nadal go
odtwarzają. Jeśli podłączone urządzenia posiadają aktywne wyjście dźwiękowe,
przy zatrzymanym obrazie nadal słychać będzie dźwięk.
I
I
I
I