User Guide

iv
Informacje dotyczące rozprzestrzeniania
Prawo autorskie © ViewSonic
®
Corporation, 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Macintosh oraz Power Macintosh są znakami zastrzeżonymi dla Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, oraz logo Windows są znakami zastrzeżonymi dla Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
ViewSonic, logo trzech ptaków, OnView, ViewMatch, oraz ViewMeter są znakami zastrzeżony-
mi dla ViewSonic Corporation.
VESA jest znakiem zastrzeżonym dla Stowarzyszenia Standardów Elektronicznych Wideo.
DPMS oraz DDC są znakami rmowymi VESA.
PS/2, VGA oraz XGA są zarejestrowanymi znakami rmowymi dla International Business Ma-
chines Corporation.
Zastrzeżenie: ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za techniczne lub edyto-
ryjne błędy lub pominięcia zawarte w instrukcji; lub za przypadkowe oraz wynikające z nich
szkody wynikające z dostarczenia niniejszego materiału lub działania i użycia produktu.
W celu nieustającego polepszania produktu , ViewSonic Corporation zastrzega sobie prawo do
zmiany specykacji produktu bez powiadamiania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zmienić się bez konieczności powiadamiania.
Żadna część ninijeszego dokumentu nie może być kopiowana, reprodukowana oraz transmito-
wana w jakikolwiek sposób, bez uwczesnej zgody ze strony ViewSonic Corporation.
Rejestracja produktu
Aby sprostać wymogą przyszłości, oraz w celu otrzymywania dodatkowych informacji o produk-
cie, proszę zarejestrować swój produkt w internecie na: www.viewsonic.com. The ViewSonic
®
CD-ROM kreator rownież zawiera formularz rejestracyjny gotowy do drukowania, który możesz
wysłać lub przefaksować do ViewSonic.
Dla twoich dokumentów
Nazwa produktu: PJD7820HD
ViewSonic DLP Projector
Numer modelu: VS14937
Numer dokumentu: PJD7820HD_UG_POL Rev. 1B 04-29-13
Numer seryjny: _________________________________
Data nabycia: _________________________________
Usuwanie produktu po zakończeniu użyteczności
Lampa tego produktu zawiera rtęć, która może być niebezpieczna dla użytkownika i dla śro-
dowiska naturalnego. Należy zachować ostrożność i usunąć ją zgodnie z prawem lokalnym,
stanowym i federalnym.
Firma ViewSonic szanuje środowisko naturalne i jest wspiera pracę i życie w sposób zgodny ze
środowiskiem naturalnym. Dziękujemy za współuczestnictwo w mądrzejszym i bardziej zgod-
nym ze środowiskiem naturalnym przetwarzaniu komputerowym. Dalsze informacje można
uzyskać na stronie sieci web ViewSonic.
USA i Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tajwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx