User Guide

46
Funkcja Opis
Ustawienia
dźwięku
Regulacja dźwięku opisana poniżej wpłynie na głośnik
projektora. Upewnij się, że wejścia/wyjścia audio projektora są
prawidłowo podłączone. Szczegółowe informacje znajdują się
w sekcjach „Połączenia” na stronie 14.
Wycisz
Wyciszanie dźwięku otrzymanego ze źródła WEJŚCIE
AUDIO. Nie będzie to miało wpływu na głośność mikrofonu.
Głośność
Reguluje poziom dźwięku otrzymanego ze źródła WEJŒCIE
AUDIO.
Menu ustawień
Menu czasu wyświetlania
Ustawienie czasu, przez jaki menu ekranowe pozostaje aktywne
po ostatnim naciśnięciu przycisku. Dostępny zakres czasu to
5 do 30 sekund w 5-sekundowych odstępach.
Położenie menu
Reguluje położenie menu ekranowego (OSD).
Napis
zamknięty
Wł. napisy zamkn.
Aktywuje funkcję przez wybór Wł., kiedy wybrany sygnał
wejściowy posiada napisy zamknięte.
•Napisy: Wyświetlanie na ekranie dialogów, narracji
iefektów dźwiękowych programów telewizyjnych i wideo,
które posiadają funkcję napisów zamkniętych
(zwykle oznaczonych "NZ" w opisach telewizyjnych).
Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli wybrany jest sygnał
Kompozytowe wideo lub S-Video, a format systemu to
NTSC.
Wersja napisów
Wybiera preferowany tryb napisów zamkniętych. Aby oglądać
napisy, wybierz NZ1, NZ2, NZ3 lub NZ4 (NZ1 wyświetla
napisy w pierwszym języku danego obszaru).
5. Menu USTAWIENIA SYSTEMU: ZAAWANSOWANE