User Guide

49
Informacje o lampie
Informacje dotyczące czasu użytkowania lampy
Gdy projektor działa, czas (w godzinach) użytkowania lampy jest automatycznie obliczany
przez wbudowany zegar.
Aby uzyskać informacje o czasie użytkowania lampy:
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na pilocie,
a potem naciskaj / aż do wyboru menu KONFIG. SYSTEMU:
Zaawansowana.
2. Naciśnij , aby podświetlić opcję Ustawienia lampy, a następnie naciśnij MODE/
ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub ENTER (WPROWAD?) na pilocie.
Wyświetli się ekran Ustawienia lampy.
3. W menu pojawi się informacja Ekwiw. godziny pracy lampy.
4. Aby wyjść z menu, naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub
Zakończ na pilocie zdalnego sterowania.
Informacje dotyczące czasu pracy lampy dostępne są także w menu INFORMACJE.
Przedłużanie trwałości lampy
Lampa jest materiałem eksploatacyjnym. Aby przedłużyć okres użytkowania lampy,
można przeprowadzić następujące regulacje za pomocą menu ekranowego.
Ustawienie Tryb lampy na Ekonomiczny
Używanie trybu Ekonomiczny zmniejsza szum systemu i zużycie energii o 20%.
Po włączeniu trybu Ekonomiczny jasność projekcji zostaje zredukowana i wyświetlane
obrazy są ciemniejsze.
Ustawienie projektora w trybie Ekonomiczny także wydłuża czas życia lampy.
Aby ustawić tryb Ekonomiczny, przejdź do menu KONFIG. SYSTEMU:
Zaawansowana > Ustawienia lampy > Tryb lampy i naciśnij / .
Ustawienia Automatyczne wyłączanie
Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie się projektora, jeśli po określonym czasie
nie zostanie wykryte źródło sygnału, co pozwala na oszczędzanie okresu życia lampy.
Aby ustawić Automatyczne wyłączanie, przejdź do menu KONFIG. SYSTEMU:
Podstawowa > Automatyczne wyłączanie, a następnie naciśnij przycisk / .
Jeśli zapisane okresy nie są odpowiednie dla prezentacji, wybierz Wył.. Projektor wtedy nie
będzie wyłączał się automatycznie po określonym czasie.