User Guide

2
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Projektor został zaprojektowany i przetestowany, aby spełniał najnowsze standardy
bezpieczeństwa sprzętu elektronicznego i informatycznego. W celu zapewnienia
bezpiecznego użytkowania produktu należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym
podręczniku i oznaczeniach samego produktu.
Instrukcje bezpieczeństwa
1. Przeczytaj ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z projektora.
Zachowaj podręcznik.
2. W czasie działania projektora nie patrz prosto w obiektyw. Intensywny promień
światła może uszkodzić wzrok.
3. Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi.
4. Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu lub zdejmuj nakładkę obiektywu, kiedy
lampa projektora jest włączona.
5. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor przeznaczony
jest do bezpiecznego użytkowania w zakresie napięć od 100 do 240 V AC, ale może
zawodzić w przypadku wystąpienia wahań napięcia ±10 V. W obszarach, gdzie napięcie
w sieci jest niestabilne lub zanika, zalecane jest podłączenie projektora przez
stabilizator napięcia lub awaryjne źródło zasilania (UPS).
6. Nie blokuj obiektywu żadnymi przedmiotami, gdy projektor jest włączony, gdyż
może to spowodować nagrzanie, deformację lub nawet zapalenie się przedmiotów.
Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij przycisk BLANK (PUSTY EKRAN) na
projektorze lub pilocie.
7. Podczas dział
ania lampa bardzo się rozgrzewa. Przed wymontowaniem zespołu
lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez około 45 minut.
8. Nie użytkuj lampy po zakończeniu okresu eksploatacji. Eksploatacja lampy ponad
przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej pęknięcie.
9. Nie wymieniaj modułu lampy lub jakichkolwiek części elektronicznych, jeśli
projektor nie jest odłączony od sieci.
10. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku
urządzenie może zostać poważnie uszkodzone.
11. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać tego projektora. Wewnątrz znajdują się
elementy pod niebezpiecznym napięciem, które mogą spowodować śmierć
w momencie ich dotknięcia. Lampa zaopatrzona w osobną zdejmowaną pokrywę jest
jedyną częścią, która może być serwisowana przez użytkownika.
W żadnym razie nie wolno usuwać lub zdejmować innych pokryw. Naprawy
i serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
12. Nie umieszczaj projektora w ż
adnym z poniższych środowisk:
- Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij przynajmniej 50 cm odstępu
od ściany do projektora oraz swobodny przepływ powietrza wokół niego.
- Miejsca o tendencji do mocnego nagrzewania się, takie jak wnętrze samochodu
z zamkniętymi szybami.
- Miejsca, w których elementy optyczne narażone będą na działanie wysokiej
wilgotności, kurzu lub dymu papierosowego, powodujących skrócenie czasu
użytkowania projektora i pociemnienie obrazu.
- Miejsca w pobliżu czujników pożarowych
- Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 40°C / 104°F
- Miejsca na wysokości powyżej 3 tysięcy metrów (10000 stóp).