User Guide

75
Ograniczona Gwarancja
Projektor ViewSonic
®
Zakres gwarancji:
Firma ViewSonic gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu, w okresie gwarancji jej produkty
będą wolne od defektów materiałowych i wad wytwarzania. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystapią
defekty materiałowe lub wady wytwarzania produktu, rma ViewSonic według własnego uznania,
naprawi lub wymieni produkt na inny podobny. Wymieniony produkt lub jego podzespoły, mogą
zawierać części lub elementy wyremontowane lub odnowione.
Ograniczona trzyletnia (3) gwarancja ogólna:
Podlega bardziej ograniczonej jednorocznej (1) gwarancji przedstawionej poniżej. Ameryka Pół-
nocna i Południowa: trzyletnia (3) gwarancja na wszystkie części, za wyjątkiem lampy; trzyletnia (3)
gwarancja na robociznę oraz jednoroczna (1) gwarancja na oryginalną lampę od daty zakupu przez
pierwszego klienta.
Inne regiony lub kraje: Informacje o gwarancji należy sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w lokal-
nym biurze ViewSonic.
Ograniczona jednoroczna (1) gwarancja w przypadku obciążonego użytkowania:
W przypadku warunków obciążonego użytkowania, w ramach których projektor jest używany dłużej niż
czternaście (14) godzin (średnie dzienne użytkowanie). Ameryka Północna i Południowa: jednoroczna (1)
gwarancja na wszystkie części, za wyjątkiem lampy; jednoroczna (1) gwarancja na robociznę oraz dziewięć-
dziesięciodniowa (90) gwarancja na oryginalną lampę od daty zakupu przez pierwszego klienta. Europa:
jednoroczna (1) gwarancja na wszystkie części, za wyjątkiem lampy; jednoroczna (1) gwarancja na robociznę
oraz dziewięćdziesięciodniowa (90) gwarancja na oryginalną lampę od daty zakupu przez pierwszego klienta.
Inne regiony lub kraje: Informacje o gwarancji należy sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w lokal-
nym biurze ViewSonic.
Gwarancja na lampę podlega sprawdzeniu i aprobacie terminów i warunków. Dotyczy wyłącznie
lamp zainstalowanych przez producenta. Na wszystkie lampy wchodzące w skład akcesoriów, zaku-
pione oddzielnie udzielana jest gwarancja na 90 dni.
Kogo dotyczy gwarancja:
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywcę.
Elementy nie objęte gwarancją:
1. Wszelkie produkty z uszkodzonym, zmienionym lub usuniętym numerem seryjnym.
2. Uszkodzenia, pogorszenie działania lub niewłaściwe działanie, spowodowane następującymi
przyczynami:
a. Przypadkowe uszkodzenie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, pożar, zamoczenie,
porażenie piorunem lub działanie innej siły przyrody, nieautoryzowana modykacja lub
nieprzestrzeganie dołączonej do wyrobu instrukcji.
b. Działania poza specykacjami produktu.
c. Działania produktu w celach innych niż normalne zamierzone użytkowanie oraz działania w
warunkach innych niż normalne.
d. Naprawa lub usiłowanie naprawy przez osoby nieupoważnione przez ViewSonic.
e. Wszelkie uszkodzenia wyrobu w transporcie.
f. Usunięcie lub instalacja produktu.
g. Przyczyny zewnętrzne takie jak wahania napięcia lub awaria zasilania.
h. Stosowanie materiałów lub części nie spełniających specykacji technicznych ViewSonic.
i. Normalne zużycie.
j. Wszelkie inne przyczyny nie związane z defektem produktu.
3. Opłaty za deinstalację, instalację, transport, ubezpieczenie i kongurację.