User Guide

76
Uzyskiwanie usługi:
1. Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać w dziale obsługi klien-
tów ViewSonic (sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest
podanie numeru seryjnego produktu.
2. W celu uzyskania usługi gwarancyjnej należy przedstawić (a) oryginalny dowód sprzedaży z
datą sprzedaży, (b) imię i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz (e) numer seryjny produk-
tu.
3. Produkt należy zanieść lub wysłać w oryginalnym opakowaniu, po opłaceniu kosztów przesyłki,
do autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic lub do rmy ViewSonic.
4. Dodatkowe informacje lub nazwę najbliższego punktu serwisowego ViewSonic można uzyskać
po skontaktowaniu się z rmą ViewSonic.
Ograniczenia domniemanych gwarancji:
Nie udziela się żadnych gwarancji wyranych ani domniemanych, w tym gwarancji sprzedawalności
ani przydatności do określonego celu, wykraczających poza tu opisane.
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
Odpowiedzialność cywilna rmy viewsonic ogranicza się do kosztów naprawy lub wymiany wyrobu.
Viewsonic nie przyjmuje odpowiedzialności za:
1. Szkody wyrządzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki wyrobu, szkody
polegające na niewygodzie, niemożności użytkowania wyrobu, stracie czasu, zysków, możliwo-
ści gospodarczych, dobrego imienia, zakłóceniu stosunków gospodarczych lub na innej stracie
handlowej, nawet jeżeli rma viewsonic została powiadomiona o możliwości takich strat.
2. Wszelkie inne szkody dodatkowe, wtórne lub inaczej określone.
3. Wszelkie roszczenia dowolnej strony trzeciej wobec klienta.
Skuteczność prawa lokalnego:
Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa, ale użytkownik może także podlegać
innym prawom w zależności od władz lokalnych. Niektóre rządy lokalne nie zezwalają na ogranicze-
nia gwarancji dorozumianych i/lub nie zezwalają na wyłączanie szkód przypadkowych lub wyniko-
wych, dlatego też powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą użytkownika nie obowiązywać.
Sprzedaż poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą:
Po informacje na temat gwarancji i obsługi technicznej wyrobów ViewSonic sprzedawanych poza
Stanami Zjednoczonymi i Kanadą należy skontaktować się z rmą ViewSonic lub miejscowym deale-
rem wyrobów ViewSonic.
Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hong Kongu, Makao i
Tajwanu) zależy od określeń i warunków w karcie napraw gwarancyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonej gwarancji dla użytkowników z Europy i Rosji, są
dostępne pod adresem www.viewsoniceurope.com w części Support/Warranty Information.
Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005